ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้วย สพฐ.ได้ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ รายละเอียดตามประกาศดังแนบ