ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอำเภอบ้านหลวง

วันที่ 3 มกราคม 2566 นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านพี้ใต้ และโรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง อำเภอบ้านหลวง เพื่อเน้นย้ำการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตร ความปลอดภัยของนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ทั้งภายในโรงเรียน และภายนอก ประเด็นสำคัญเรื่องอาหารกลางวัน จัดให้มีความเหมาะสมและถูกต้องตามหลักโภชนาการ รวมทั้งเป็นกำลังใจให้ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนบ้านหลวง ในการจัดเตรียมการเข้าค่ายลูกเสือของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ณ โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง