กิจกรรมการแก้ปัญหาและการพัฒนาโรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สพป.สงขลา 3

เมื่อโรงเรียนประสบเหตุจากวาตภัย  การแก้ปัญหาด่วนที่สุดคือทำอย่างไรที่จะซ่อมแซม ปรับปรุงโดยเร็วเพราะจำเป็นต้องใช้เพื่อการเรียนการสอน  การพึ่งตนเองเป็นเรื่องสำคัญเป็นอันดับแรก  และการขอความร่วมมือจากชุมชนเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันโดยมุ่งเป้าหมายเพื่อการปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน  สพฐ.มีโรงเรียนในสังกัดจำนวนมากดังนั้นการขอความช่วยเหลืออาจจะช้าไม่ทันการ ดังกรณีของ ร.ร.บ้านควนเจดีย์ อาคารเรียนได้รับผลจากวาตภัย  จึงใช้วิธีการพึ่งพาตนเองไปก่อน และขอความช่วยเหลือจากชุมชน จนบรรลุผลสำเร็จ เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนตามเป้าหมาย คุ้มค่า ประหยัดงบประมาณของรัฐ

ผลจากวาตภัยทำให้ต้นไม้ล้มทับอาคารเรียน

พัฒนาปรับปรุงเพื่อแก้ปัญหาอาคารเรียนไม่พอ จะได้ใช้เป็นลานเอนกประสงค์เพื่อกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชน
พัฒนาปรับปรุงเพื่อแก้ปัญหาอาคารเรียนไม่พอ จะได้ใช้เป็นลานเอนกประสงค์เพื่อกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชน

ผลจากวาตภัยทำให้ต้นไม้ล้มทับอาคารเรียน

พัฒนาปรับปรุงเพื่อแก้ปัญหาอาคารเรียนไม่พอ จะได้ใช้เป็นลานเอนกประสงค์เพื่อกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชน

ประโยชน์ที่ได้จากการพัฒนา ปรับปรุงอาคารเรียน
พัฒนาปรับปรุงเพื่อแก้ปัญหาอาคารเรียนไม่พอ จะได้ใช้เป็นลานเอนกประสงค์เพื่อกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชน
นายนิพนธ์ มณีรัตน์