ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู ผู้บริหารโรงเรียนในโครงการครูรักษ์ถิ่นที่สอดคล้องกับความก้าวหน้า ในวิชาชีพตามเกณฑ์ ว.PA ด้วยเทคนิคการPLC (With Growth Mindset)

วันที่ 7 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ได้รับเกียรติจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ให้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู ผู้บริหารโรงเรียนในโครงการครูรักษ์ถิ่นที่สอดคล้องกับความก้าวหน้า ในวิชาชีพตามเกณฑ์ ว.PA ด้วยเทคนิคการPLC (With Growth Mindset) รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2566 ซึ่งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อดำเนินการ “โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนใน พื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรักษ์ถิ่น)” และได้ดำเนินการสนับสนุนเพื่อพัฒนาโรงเรียนในโครงการ มุ่งยกระดับคุณภาพเสริมสร้างศักยภาพอย่างเป็นระบบแก่โรงเรียน ให้มีความเข้มแข็งพร้อมรับการบรรจุแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาจาก “โครงการครูรักษ์ถิ่น” ให้สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างต่อเนื่องและเต็มศักยภาพในโรงเรียนของชุมชนอันเป็นถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง ณ โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี