การปรับปรุงอาคาร/การสร้างสถานที่ละหมาด เพื่อส่งเสริม “แตกต่าง แต่ไม่แตกแยก” ของโรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สพป.สงขลา 3

โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สังกัด สพป.สงขลา 3  เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ปัจจุบันมีนักเรียน 131 คน โดยนักเรียนได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 35  นักเรียนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 90 แต่ด้วยกิจกรรมและวิธีการต่างๆ การอบรมของคุณครู การให้ความรักแก่ศิษย์เท่าเทียมกัน ส่งผลให้โรงเรียนแห่งนี้มีแนวโน้มที่มีนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี  รวมทั้งผลปรากฎที่ชัดเจนที่มองเห็นถึงการสร้างความรักชาติ รักแผ่นดิน โดยใช้หลักการ “แตกต่าง แต่ไม่แตกแยก” นักเรียนที่ที่นับถือศาสนาอิสลาม ณ โรงเรียนนี้จะไม่คลุมฮิญาบ(นักเรียนหญิง)  และเรียนชายจะไม่สวมใส่กางเกงขายาว  ทั้งนักเรียนไทยพุทธและมุสลิมจะใส่ชุดนักเรียนเหมือนกัน  เพื่อไม่ให้เกิดความแตกต่างจากชุดนักเรียน

โรงเรียนได้สร้าง/ปรับปรุงอาคารเป็นสถานที่ละหมาด อันเนื่องมาจากห้องเรียนไม่เพียงพอ  จึงได้ดัดแปลง ปรับปรุง สร้างอาคารละหมาดโดยใช้วัสดุที่เหลือใช้จากงานอื่นๆ มาสร้างเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจของนักเรียนและคุณครูตามหลักของศาสนาอิสลามต่อไป

เตรียมการสร้างอาคารละหมาดแบบพอเพียง
อาคารใกล้เสร็จแล้ว ผนังกั้นสกปรกต้องทำความสะอาด
ร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาดอาคารละหมาดของเรา
ร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาดอาคารละหมาดของเรา
เริ่มใช้งานได้แล้ว นักเรียนพึงพอใจ ผู้ปกครองไว้วางใจ มาโรงเรียนมีที่ละหมาด โรงเรียนสนับสนุนนักเรียนไทยมุสลิม
เริ่มใช้งานได้แล้ว นักเรียนพึงพอใจ ผู้ปกครองไว้วางใจ มาโรงเรียนมีที่ละหมาด โรงเรียนสนับสนุนนักเรียนไทยมุสลิม

@@@งานยังไม่เสร็จมีงบประมาณ หรือได้รับจากผู้ปกครอง ก็จะนำมาปรับปรุงให้สวยงามดูดีต่อไป@@

นายนิพนธ์ มณีรัตน์