“การประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูฯ”

ท่าน ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.18 เป็นประธานในการเปิดโครงการ “การประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูฯ” โดยมี นางสมพร ฤทธาภรณ์ รอง ผอ.สพม 18 กล่าวตอนรับ พร้อมด้วย นางรุจนี สีหบุตร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดิน เป็นเปอร์เซนต์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการประเมินความดีความชอบของคุณครูในสังกัดโรงเรียน ทั้งนี้ เพื่อทำความเข้าใจให้กับผู้บริหารโรงเรียนและคุณครูในสถานศึกษาที่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การเลื่อนเงินเดือนของแต่ละโรงเรียนได้เข้าใจ ณ ห้องประชุมสารภี โรงเรียนชลราษฎรอำรุง วันที่ 18 มีนาคม 2562

Latest posts by ธีรพงศ์ สถิรถาวรกุล (see all)