สพป.ลพบุรี เขต 1>ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) ของ สพป.ลพบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 – 12.00 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) ของ สพป.ลพบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2562 โดยมีนางบังอร เทียนสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้ชี้แจงที่ประชุม เพื่อทราบประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 อาทิ การปรับแก้การรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) สังกัด สพฐ. การปรับองค์ประกอบของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา และเพื่อพิจารณา สถานศึกษาที่ขอเปิดชั้นเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) ของ สพป.ลพบุรี เขต 1 ในปีการศึกษา 2562 มีสถานศึกษาที่ขอเปิดชั้นเรียนฯ จำนวน 46 โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนทั้งหมดนี้ได้ผ่านการประเมินความพร้อมในการเปิดชั้นเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) มาแล้วในปี 2561 โดยไม่มีผลกระทบกับสถานศึกษาเอกชนและท้องถิ่น ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ สพป.ลพลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)