สพป.สระบุรี เขต ๒ จัดกิจกรรมหน้าเสาธงและกิจกรรมส่งเสริมปฏิบัติศีล สมาธิ ปัญญา เป็นประจำทุกเช้าวันจันทร์..

สพป.สระบุรี เขต ๒ จัดกิจกรรมหน้าเสาธงและกิจกรรมส่งเสริมปฏิบัติศีล สมาธิ ปัญญา เป็นประจำทุกเช้าวันจันทร์..
// วันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๑๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย บุคลากรและลูกจ้าง สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง จากนั้น ร่วมกิจกรรม “ส่งเสริม ปฏิบัติศีล สมาธิ ปัญญา” ครั้งที่ ๒๐๑ เสร็จสิ้นกิจกรรม ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พบปะแจ้งข้อราชการ นับเป็นการประชุมบุคลากรสำนักงานทุกเช้าวันจันทร์ ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สพป.สระบุรี เขต ๒ ซึ่งในวันนี้นำกิจกรรมโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา