สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เยาวชน คนรุ่นใหม่ รู้เท่าทันร่วมต้านภัยยาเสพติด

วันที่ 19 มีนาคม 2562 (เวลา 09.30 น.) นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ประธานเปิดการอบรมโครงการเยาวชน คนรุ่นใหม่ รู้เท่าทันร่วมต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านปากเชียร อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจและปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาได้เรียนรู้การป้องกันตนเอง โดยได้รับเกียรติจาก นายธงชัย อนงค์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ด.ต.จตุรพร พูลเทพ สภ.เชียรใหญ่ และนายวรวุฒิ ประสารพจน์ หัวหน้าศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยง จังหวัดนครศรีธรรมราช มาให้ความรู้ในครั้งนี้
ผอ.สพป.นศ.3 กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับ ติดตาม ส่งเสริมการจัดการศึกษาได้ดำเนินการการจัดอบรมโครงการเยาวชน คนรุ่นใหม่ รู้เท่าทันร่วมต้านภัยยาเสพติด ที่มีส่วนร่วมในการบูรณาการ จากกระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจ และปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาในเรื่องกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การมีวินัย การเคารพและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น การสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันตนเองมิให้ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด และภัยอาชญากรรม หรือต้องตกเป็นผู้กระทำผิด เพื่อให้นักเรียนแกนนำระดับมัธยมศึกษา จำนวน 63 คน ได้ไปขยายผลต่อเพื่อน ครอบครัว และชุมชน ให้มีความรับผิดชอบ มีจิตสำนึกที่ดีและได้เรียนรู้การป้องกันตนเอง เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศให้มีความพร้อมในการเติบโตอย่างมีคุณภาพต่อไป