ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1 จัดการแข่งขันงานมหกรรมทางวิชาการ ครั้งที่ 68

  1. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันงานมหกรรมทางวิชาการฯ ครั้งที่ 68 ในวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. เครือข่ายเจ้าเสด็จ ณ โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ อ.เมือง ฯ เวลา 09.30 น. เครือข่ายมัธยมศึกษากลุ่มที่ 5 โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง  อ.คำเขื่อนแก้ว โดยมีคณะผู้บริหารบุคลากรของเครือข่าย ผู้ปกครองนักเรียน และผู้นำชุมชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ มีเจตนารมณ์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6  ที่มุ่งหวังให้เยาวชนไทยหันมาเอาใจใส่ในการเรียนวิชาชีพ ฝึกฝนทักษะฝีมือตนเองให้มีความเป็นเลิศ และรอบรู้ในวิชาชีพที่ตนเองถนัดอันจะเป็นรากฐานสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถซึ่งนับเป็นผลสำเร็จของการจัดการศึกษาและเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน โดยการจัดงานดังกล่าว ได้เปลี่ยนรูปแบบวิธีการจัดการแข่งขันเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและบริบทการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไปทุกปี การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดกรอบการดำเนินงานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการแข่งขันในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มวิชาการ กลุ่มเทคโนโลยี และกลุ่มศิลปหัตถกรรม จำนวน 17 กลุ่มสาระ จำนวน 110 กิจกรรม 230 รายการ ได้แก่ ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, นักบินน้อย, ภาษาต่างประเทศ, สังคมศึกษา, การงานอาชีพ, สุขศึกษาพลศึกษา, คอมพิวเตอร์, หุ่นยนต์, ดนตรี, นาฏศิลป์, ทัศนศิลป์, พัฒนาผู้เรียน, ปฐมวัย, ศึกษาพิเศษ และ โรงเรียนเรียนรวม เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมและหัตถกรรม กิจกรรมการงานพื้นฐานอาชีพที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ อีกทั้ง ยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนปกติและนักเรียนพิเศษเรียนร่วมได้แสดงออกด้านศักยภาพและความสามารถพิเศษของตน อีกทั้งยังเป็นการแข่งขันหาตัวแทนในระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่จะเข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วง  ต้นเดือนธันวาคม 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ต่อไป