ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

นายประจักษ์ ช่างเรือ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ในการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง เกิดความเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำการจัดการศึกษา โดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพกับผู้เรียน โดยประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมอันดามัน 3 สพป.ตรัง เขต 2