สพป.ลพบุรี เขต 1>ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 12/2562 ประจำวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562

วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 07.30-10.00 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 12/2562 ประจำวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 จาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. โดยการรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง OBEC Channel ในประเด็นสำคัญ 3 ช่วง ดังนี้ 1) การนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 3 เรื่อง – รัชกาลที่ 9 ได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยสำหรับคอมพิวเตอร์ – นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 – โอกาสที่ทำให้เกิดความเท่าเทียม 2) เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู จำนวน 5 เรื่อง – รัฐบาลเชิญชวนให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองในช่วงพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกอันเป็นมหามงคลยิ่ง ระหว่างเดือน เม.ย. – ก.ค. 62 – วันที่ 18 มี.ค. 62 พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ (รมช.ศธ.) เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบูรณาการการจัดการศึกษาพื้นที่นาโต่ ณ โรงเรียน ตชด.การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติฯ จ.เชียงราย – วันที่ 19 มี.ค. 62 นักเรียนในโครงการยกระดับการสอนภาษาอังกฤษของประเทศ โรงเรียนถนนมิตรภาพ เข้าพบนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล – วันที่ 20 มี.ค. 62 ประธานการประชุม High Scope ครูผู้สอนจุดที่ 1 โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น – ความปลอดภัยในการไปทัศนศึกษาของนักเรียนและครู ช่วงปิดภาคเรียน 3) แจ้งข้อราชการ สพฐ. จำนวน 3 เรื่อง – โครงการการอบรมหลักสูตรเทคนิคและวิธีการสร้างข้อสอบตามแนว PISA โดยผู้เชี่ยวชาญจาก Cambridge Assessment – โครงการยกระดับการสอนภาษาอังกฤษของประเทศ โรงเรียนถนนมิตรภาพ จ.นครราชสีมา – การประเมินต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา รุ่นที่ 2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ) จ.ปัตตานี หลังจากเสร็จสิ้นแล้ว มีการประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 เพื่อหารือและนำนโยบาย/ข้อสั่งการจาก สพฐ. มาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจงานให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)