สพป.ลพบุรี เขต 1>ทบทวนข้อมูลและยืนยันความพร้อมเพื่อประกาศเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รอบที่ 2

วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 10.00-11.00 น. >> นายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมทบทวนข้อมูลและยืนยันการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ตามที่ สพฐ. ได้การดำเนินการจัดทำแนวทางการดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ซึ่งได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบแล้ว เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 และได้เริ่มให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนตามแนวทางที่กำหนด เริ่มดำเนินการคัดเลือกระหว่างวันที่ 11 – 28 ธันวาคม 2561 และแจ้งรายชื่อให้ สพฐ. ทราบนั้น สพป.ลพบุรี เขต 1 ดำเนินการเสนอรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 66 โรงเรียน และเสนอให้คณะกรรมการระดับอำเภอและระดับจังหวัดพิจารณา ผลปรากฏว่ารับรองให้เสนอชื่อเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 66 โรงเรียน ซึ่ง สพฐ. ได้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลตามแนวทางการดำเนินการคัดเลือกที่กำหนด รอบที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 57 โรงเรียน ส่วนรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกมาแล้วยังไม่ได้ประกาศเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 9 โรงเรียน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบโรงเรียนในสังกัดและยืนยันความพร้อมอีกครั้งเพื่อประกาศเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รอบที่ 2 ต่อไป โดยให้ยืนยันความพร้อม ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562 จึงต้องประชุมทบทวนข้อมูลและยืนยันความพร้อมเพื่อประกาศเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รอบที่ 2 ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)