สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระตุ้นให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง มุ่งสู่เป้าหมายผู้ไปใช้สิทธิ์ เกินร้อยละ 80

วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562  เวลา 08.00 น.นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  นำบุคลากรร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระตุ้นให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง มุ่งสู่เป้าหมายผู้ไปใช้สิทธิ์ เกินร้อยละ 80 จังหวัดหนองคาย  ณ  บริเวณที่ลานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย  โดยมี นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดกิจกรรม ดังกล่าว   ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองคาย จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาเลือกผู้ที่จะทำหน้าที่แทนตนในการบริหารปกครองบ้านเมือง กิจกรรมครั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนผู้สนใจและให้ความสำคัญต่อการจัดการเลือกตั้งกว่า 1,000 คน ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมแจกแผ่นพับใบปลิวให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   การเลือกตั้งครั้งนี้มีความแตกต่างไปจากการเลือกตั้งที่ผ่านมา ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้งเพียงใบเดียว กากบาทเลือกได้เพียงหมายเลขเดียว แต่ได้ถึงสามอย่าง ประกอบด้วย ได้ ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ได้ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและได้นายกรัฐมนตรี ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์พร้อมใจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง มุ่งสู่เป้าหมายผู้ไปใช้สิทธิ์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 บัตรเสียไม่เกินร้อยละ 2 ซึ่งเป็นเป้าหมายที่มีความท้าทายต่อชาวหนองคายอย่างยิ่ง