สพม.สงขลา สตูล”การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา”

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล เป็นประธานกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 จำนวน 1 ราย คือ นายบุญล้อม โสภาพรม ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ปัจจุบันดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยมี นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นกรรมการประเมินสัมฤทธิผลฯ และนายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมี นางเกศรา ศรีกาญจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.สงขลา สตูล ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนดและบังเกิดผลดีต่อทางราชการ ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2