สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะอนุกรรมการเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2566

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2566  เพี่อพิจารณา อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุม อย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพระใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ภายใต้มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด