สพป.นค.1 จัดอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

  1. สพป.หนองคาย เขต 1 จัดอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

—————————————————-

วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายจิรศักดิ์  ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมหินหมากเป้ง สพป.หนองคาย เขต 1  โดยมี นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการอบรมในครั้งนี้ ด้วยทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและในปัจจุบันปัญหาของเด็กเริ่มมีความรุนแรงและนับวันจะเพิ่มขึ้นเช่นการก่อกวน การทะเลาะวิวาท มีความประพฤติไม่เหมาะสม มีการค้าประเวณีและมั่วสุมตามแหล่งต่างๆ ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อม อบายมุขและสิ่งเสพติด ซึ่งทุกภาคส่วนต้องสนับสนุน ช่วยเหลือ ร่วมมือหาทางแก้ไขและป้องกัน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 หมวด 7 ว่าด้วยการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และมีบัตรประจำพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พ.ส.น.)พร้อมทั้งได้พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง  เฝ้าระวังพื้นที่ นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาได้อย่างครอบคลุมพื้นที่  การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมที่ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ทำหน้าที่รักษาการผู้บริหารสถานศึกษา หรือครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จากโรงเรียนในสังกัด จำนวน 159 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน  และมีการอบรม จำนวน 3 วัน โดยมีคณะวิทยากรจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 10และสถานศึกษาดูงานได้แก่ สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดอุดรธานี