สพม.33 (สุรินทร์) เปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 วิชาชีววิทยา สุรวิทยาคาร

วันที่ 7 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายสำเริง บุญโต ผอ.สพม.33 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ให้โอวาทกับนักเรียน ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 วิชาชีวิวทยา ณ หอประชุมโรงเรียนสุรวิทยาคาร อำเภอเมืองสุรินทร์ โดยมี นายธีรภาพ วลามิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร ในนามตัวแทนคณะกรรมการศูนย์โอลิม วิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาชีววิทยา โรงเรียนสุรวิทยาคาร โดยการกำกับดูแลของศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัยเทคโน
โลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงาน

นายธีรภาพ วลามิตร กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีนโยบายที่จะยกระดับกระบวนการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ของนักเรียนสู่ภูมิภาค ใน 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ โดยต้องการให้โรงเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพ ทางปัญญาของนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ ให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม.33 จังหวัดสุรินทร์ เป็นโรงเรียนหนึ่งที่ได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิ สอวน.สพฐ.และ สสวท. ให้เป็นศูนย์โรงเรียนขยายผลสอวน.สาขาชีววิทยา ของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ซึ่งได้แก่นักเรียนในจังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์ โดยเริ่มจัดตั้งเป็น ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน.ในปีการศึกษา 2555 สำหรับในปีนี้ ดำเนินการมาเป็นปีที่ 7 และ สพฐ.ได้มีการเปลี่ยนแปลงการเรียกชื่อศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน.โรงเรียนสุรวิทยาคาร เป็น “ศูนย์โอลิกปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 ชีววิทยา โรงเรียนสุรวิทยาคาร”

และยังกล่าวต่อไปอีกว่า การคัดเลือนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ศูนย์ สอวน.ส่วนภูมิภาค ร่วมกับศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาชีววิทยา โรงเรียนสุรวิทยาคาร เป็นผู้จัดสอบ โดยใช้ข้อสอบส่วนกลางจากมูลนิธิ สอวน. ผลการสอบคัดเลือก มีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย จำนวน 39 คน เป็นนักเรียนทีก่ำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4-5 จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา 4 คน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา 15 คน โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต นครราชสีมา 1 คน โรงเรีนบุญวัฒนา นครราชสีมา 1 คน โรงเรียนบุรีรย์พิทยาคม 2 คน โรงเรียนนารองพิทยาคม บุรีรัมย์ 1 คน โรงเรียนรัตนบุรี สุรินทร์ 1 คน โรงเรียนสิรินธร สุรินทร์ 4 คน และ โรงเรียนสุรวิทยาคาร สุรินทร์ 10 คน เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายที่ 1วิชาชีววิยา ระหว่างวันที่ 7-20 ตุลาคม 2561 โดยเข้ารับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางปัญญาในสาขาวิชาชีววิทยา และเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบคัดเลือเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ต่อไป โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 654,000 บาท จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) นายธีรภาพ กล่าว

หลังจากพิธีเปิด นายสำเริง บุญโต ได้เดินเยี่ยมชม นิทรรศการ ซึ่งเป็นความสำเร็จ เป็นผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการด้านโอลิมปิกวิชาการ ของครูและนักเรียนโรงเรียนสุรวิทยาคาร อีกด้วย

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1748070418649763&type=1&l=ff936c6ba0