ตานี 3 เดินหน้ายกระดับผลสัมฤทธิ์ RT และการจัดทำ วPA ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากะพ้อ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ณิชา เทียมสุวรรณ ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานในการกำกับ ติดตามเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของเขตพื้นที่ฯ “นวัตกรรม นำคุณภาพ” ด้วย 5 จุดเน้นเร่งดำเนินการ ประกอบด้วย สถานศึกษาปลอดภัย ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น จัดการเรียนการสอนด้วย Active Learning เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ ทั้ง 4 ด้าน และผู้เรียนมีคุณลักษณะ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยนรู้กับผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากะพ้อ เกี่ยวกับการจัดทำ วPA และการพัฒนาทักษะภาษาไทย อ่านออกเขียนได้

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th