สพป.ยโสธร เขต 1 มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2561

นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต  1 เป็นประธานในการการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์  ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 21  มีนาคม  2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านสำราญ   สพป.ยโสธร เขต 1 พิธีการก่อนการประชุมสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้ประกาศการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี  2561 เพื่อเป็นเกียรติเป็นขวัญและกำลังใจในการประกอบกิจกรรมลูกเสือ และเป็นตัวอย่างอันดีแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือโดยทั่วไป จึงได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2561  ดังนี้
ประเภทผู้บริหาร

 1. นายกำพล พาภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะเดา (ปัจจุบัน ผอ. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธร)
  2.       นายสุวัฒน์  สาระวัน      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา
 2. นายเสนก เพิ่มพูน       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน

ประเภทผู้สนับสนุน

 1. นายธีระเดช ขอสุข                 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม
 2. นายทรงธรรม ทองประทุม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำราญ (ปัจจุบันผู้อำนวยการโรงเรียนกู่จานวิทยาคม)

ประเภทผู้สอน

 1. นางอรวรรณ สุขหนา              ครูโรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน
 2. นางสมพร ด้วงรัตน์                 ครูโรงเรียนบ้านนาสะไมย์
 3. นายสมเกียรติ แก้วศิริ    ครูโรงเรียนบ้านโพนทัน
 4. นายสุรเดช นามแก้ว               ครูโรงเรียนอนุบาลยโสธร
 5. นายพิชัย อายุยืน                   ครูโรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง
  สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้ประกาศการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี ที่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2562 ชั้นที่ 3 เมื่อวันที่  11  มกราคม  2562  ให้แก่ เนตรนารีปลายฟ้า เยี่ยมสันเทียะ นักเรียนโรงเรียนบ้านโพนทัน สำหรับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ชั้นที่ ๓ ได้มอบให้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนทัน เพื่อไปมอบให้แก่นักเรียน และสำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม ได้มอบวุฒิบัตรและเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะ นักบริหารงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับต้น ให้กับ นางปาริชาติ   แสนจันทร์  ผู้ผ่านการอบรมนักบริหารงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับต้น รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม  2561 – 14 กันยายน 2561 ณ โรงแรมปริ้นสตั้น พาร์ค สวีท กรุงเทพมหานคร พร้อมแนะนำผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่