อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ 2562

ด้วย มหาวิทยาลัยศิลปากรเชิญชวนเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีหลักสูตร ดังนี้

1.แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุฯ 1อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร

2. แนวทางการปฏิบัติงานด้านเงินการคลังและความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ 2อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ 2562 

3. เทคนิคกระบวนการการจัดทำงบประมาณ การรายงานติดตามประเมินผลงบประมาณตามหลักกฎหมายฯ 3อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ 2562