ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2562

กระทรวงมหาดไทยประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2562 รายละเอียด ดังนี้ แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน