ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา          ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ (๓ ปีบริบูรณ์) ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดเปิดรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ (๓ ปีบริบูรณ์) จำนวน ๑๙ โรงเรียน โดยคณะกรรมการรับนักเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ มีบทบาทหน้าที่ดังนี้ ให้ความเห็นชอบการรับนักเรียน ดูแลการรับนักเรียน กำหนดมาตรการป้องกัน ป้องปราม กำกับติดตามให้การรับนักเรียนให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารบ้านเมืองที่ดี และเป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้ แก้ปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ให้ความเห็นชอบจำนวนนักเรียนต่อห้อง และวิธีการคัดเลือกนักเรียน รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒