สพม.๓๓ (สุรินทร์) ร่วมประชุมในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ นายสำเริง บุญโต ผอ.สพม.๓๓ พร้อมด้วย นางรัตติมา กาญจนากาศ รอง ผอ.สพม.๓๓ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมทางไกลในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร สพม.๓๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.

หลังจากนั้น นายสำเริง บุญโต ผอ.สพม.๓๓ เป็นประธานในการประชุม ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เพื่อรับทราบผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS : KPI Report System) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ การประเมินผลการบริหารและจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามยุทธศาสตร์ของ สพฐ.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

พร้อมนี้ ได้มอบนโยบายไปสู่การปฏิบัติ จากรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” และมอบหมายให้แต่ละกลุ่ม ไปวิเคราะห์ผลการประเมินดังกล่าวข้างต้น ตามองค์ประกอบ ยุธศาสตร์/ตัวชี้วัด เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

ติดตามภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2227695427287861&type=1&l=439d64b8d3