โรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยนาท รณรงค์เลือกตั้ง ส.ส.

โรงเรียนในสังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เพื่อให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง  และประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  ในวันอาทิตย์ที่  24  มีนาคม  2562  โดยพร้อมเพรียงกัน จั งหวัดชัยนาท แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 53 ตำบล 503 หมู่บ้าน