สพป.หนองคาย เขต 1 จัดกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาการเรียนอันเนื่องมาจากสาเหตุทางสุขภาพ (Health and Education Regional Operation: HERO)

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  เวลา 09.45 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาการเรียนอันเนื่องมาจากสาเหตุทางสุขภาพ (Health and Education Regional Operation: HERO) ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในชุมชนในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อและโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย เพื่อเฉลิมพระเกียรติด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 พร้อมกับสนองพระบรมราโชบาย ที่ทรงห่วงราษฎร ประชาชนที่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดารโดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุและเพื่อพัฒนาต้นแบบการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู ด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ครบวงจร ต่อเนื่องตั้งแต่ชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาล ในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ณ ห้องประชุมหินหมากเป้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 สำหรับผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย คณะครูผู้รับผิดชอบงานระบบ School Health Heroการคัดกรองสุขภาพจิตในโรงเรียน  จำนวน 100 คน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค -19 แบบคุมเข้ม ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด