สพม.สงขลา สตูล “เปิดบ้านนวมินท์ Open House ปีการศึกษา 2565”

นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล เป็นประธานในพิธี “เปิดบ้านนวมินท์ Open House ปีการศึกษา 2565” โดยมีนายกิตติ์ภูมิ  คงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถในด้านวิชาการ ทักษะด้านการแสดง ทักษะด้านวิชาชีพ และเวทีประกวดแข่งขัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนะแนวศึกษาต่อ ตลอดทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและสาธารณชนรับทราบเกี่ยวกับการรับนักเรียน
        การจัดกิจกรรมมีโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตพื้นที่และนอกเขตพื้นที่ ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะในด้านต่างๆ พร้อมนำนักเรียนเข้าร่วมรับชมกิจกรรมนิทรรศการเปิดบ้านนวมินท์ Open House และมีหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมออกบูธกิจกรรมให้ความรู้และการขยายโอกาสด้านการศึกษาให้กับนักเรียนด้วย อาทิเช่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา กรมการจัดการจัดหางาน ธนาคารออมสิน เป็นต้น

ภาพกิจกรรม/ข่าว โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ