สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่าน ZOOM Meeting

วันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรายงานตัวชี้วัดนโยบายเร่งด่วน และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจการรายงานผล การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อรับทราบปฏิทินการรายงานผล และการนำเข้าข้อมูลในระบบ e-MES
ณ ห้องประชุมอันดามัน 4