สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน (กะฮังเกมส์ ครั้งที่ ๙)

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ สิบเอกไชยยศ ร่มโพธิ์ทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีเปิด การแข่งขันกีฬานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ (กะฮังเกมส์ ครั้งที่ ๙) โดยมีนายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑. เพื่อให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีปลูกฝังเยาวชนรักการออกกำลังกาย และป้องกันปัญหายาเสพติด ๒. เพื่อพัฒนาบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีทักษะองค์ความรู้ให้เท่าทันด้านการพลศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป ๓. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีประสบการณ์ด้านการกีฬาให้เป็นอาชีพ และเป็นตัวแทนระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล และระดับอำเภอ ๔. เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาความรู้และทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันกีฬาประกอบด้วย กีฬาฟุตบอลชาย, วอลเล่ย์บอลชาย – หญิง ,เซปักตะกร้อชาย – หญิง , เปตอง ชาย – หญิง , ฟุตซอลชาย , กีฬานักเรียนอนุบาล , กรีฑา และการประกวดกองเชียร์ โดยกำหนดการแข่งขันในระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม ในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท งบสมทบจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒  จำนวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑๕๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)