สพม.สงขลา สตูล “ร่วมกิจกรรม Open House”

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ร่วมกิจกรรม” Open House” โรงเรียนในสังกัด สพม.สงขลา สตูล ประกอบด้วย โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม และโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ครู นักเรียนได้นำเสนอผลงานที่ได้มีการดำเนินงานในรอบ ปีการศึกษา 2565 ต่อชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ตามความถนัดของแต่ละบุคคลเพื่อการพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ได้ให้กำลังใจและเยี่ยมชมนิทรรศการทางวิชาการและทักษะอาชีพของนักเรียน