สพฐ. ติดตามการใช้สื่อ ๖๕ พรรษา โรงเรียนในจังหวัดพังงา

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นางสาวจอมขวัญ  นครไธสง ผอ.สพป.พังงา มอบหมายให้นายบุญรัฐ  หลักแหลม ผอ.รร.อนุบาลพังงา รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วยผู้บริหาร สพป.พังงา ร่วมต้อนรับ นางวัฒนาพร  ระงับทุกข์ ที่ปรึกษาพิเศษศูนย์บริหารการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ สพฐ. และคณะกรรมการติดตามการใช้สื่อ ๖๕ พรรษา ในวโรกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุ ๖๕ พรรษา เพื่อสร้างความเข้าใจในการนำสื่อไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หารือ เพื่อนำข้อมูลจากการสะท้อนของผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการโรงเรียน ในประเด็นที่ควรปรับปรุงแก้ไข เติมเต็มให้สมบูรณ์ ถูกต้อง ไปปรับปรุงแก้ไขสื่อให้มีคุณภาพ และเหมาะสมกับบริบทโรงเรียนก่อนขยายผลไปใช้กับโรงเรียนทั่วประเทศ  ณ ห้องประชุมเทพทาโร สพป.พังงา