ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 มอบประกาศนียบัตรนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 น.นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ประจำปีการศึกษา  2561  ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14  เนื่องในปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2561  ณ  หอประชุม อาคารเอนกประสงค์  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14  อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  เพื่อแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาทั้งปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความรักในสถาบันที่ตนได้ศึกษาเล่าเรียนมาและกลับมาดูแลร่วมพัฒนาในโอกาสข้างหน้า  สำหรับในปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา รวมทั้งหมด  115  คน โดยเป็นแบ่งเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน  92  คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  จำนวน  23  คน