ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 12 (โพธิ์ตาก)

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  เวลา 10.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมด้วยนางฐิติพร  เขมกรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 12 (โพธิ์ตาก)  โครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ได้ดำเนินการจัดทำขึ้นระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของโรงเรียนที่กำหนดไว้ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งนโยบาย แนวคิดและข้อเสนอแนะ รวบรวมองค์ความรู้นำสู่การพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน การสร้างเครือข่ายด้านวิชาการและเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนทราบ โดยมียุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนอาโอยาม่า 2 อำเภอโพธิ์ตาก  จังหวัดหนองคาย