ดร.อำนาท เหลือน้อย ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ร่วมประชุมสัมมนา ผอ.สพท.ทั่วประเทศ รับนโยบายสพฐ

ดร.อำนาท เหลือน้อย ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ร่วมประชุมสัมมนา ผอ.สพท.ทั่วประเทศ รับนโยบายสพฐ…สู่การปฏิบัติ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.อำนาท เหลือน้อย ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ร่วมประชุมสัมมนาผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่1/2566 (วันที่20-21กุมภาพันธ์ 2566) ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กทม.
ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการกพฐ. ประธานการประชุมสัมมนา ชี้แจงภารกิจของสพฐ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่จะดำเนินการในไตรมาสที่2-3 และกระบวนการสู่ความสำเร็จเชิงพื้นที่ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. ให้ความรู้เรื่อง การโอนจัดสรรงบดำเนินงานให้ศูนย์ HCEC การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การอนุญาตไปต่างประเทศ การประกาศสพฐ. แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการ กพฐ.แจ้งข้อราชการ ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. เรื่องนโยบายการจัดทำแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. บรรยายพิเศษเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการคลัง และการควบคุมภายใน คณะฯสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน บรรยายเรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติของสพฐ. ในการรับการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ยังมีเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องและสำคัญอีกจำนวนมาก