ผอ.สพป.ขก.2 มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ อ.มัญจาคีรี

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขก. 2 เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอมัญจาคีรี ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา นายชาญศิลป์ ศิลป์แสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแปน ประธานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอำเภอมัญจาคีรี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ ว่า เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ และแรงจูงใจให้นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ มีนักเรียนที่จบการศึกษาจาก 13 โรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 112 คน