การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 4 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 256 6ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2