สพป.นครปฐม เขต 1 ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ ครั้งที่ 1

สพป.นครปฐม เขต 1 ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ ครั้งที่ 1

*************

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ห้องประชุมจันหอม ชั้น 2 สพป.นครปฐม เขต 1  นายไพศาล  ปันแดน  ประธานอนุกรรมการ   เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 1 ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เรื่อง การตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566  ที่ได้รับแต่งตั้ง    โดยมี นายพงษ์ศักดิ์   บรรใดทอง ผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 1 ในฐานะคณะอนุกรรมการและเลขานุการ  พร้อมด้วย นายมิน  ประจวบวัน รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1  ผอ.บริหารงานบุคคล  และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง   เข้าร่วมการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  ครั้งที่ 1/2566  เพื่อการขับเคลื่อนงานด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาฯ เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านการบริหารบุคคลฯ รวมถึงนโยบายอื่น ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการศึกษาในระดับภูมิภาค ลดความซับซ้อน เกิดความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล  ด้านการศึกษาในเขตพื้นที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เพิ่มคุณภาพการปฏิบัติงานของคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา และจะส่งผลให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น    คณะอนุกรรมการทุกท่านยึดหลักการสำคัญในการดำเนินงาน คือ ยึดธรรมาภิบาล ย้ำความโปร่งใส ล้ำด้วยเทคโนโลยี เลิศด้วยประสิทธิภาพ  ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับคุณครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป  ในเรื่องระบบการบริหารงานบุคคล ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่จะนำไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม

PrBenyapat Suammara
สพป.นฐ.เขต1