เครือข่ายคุณภาพการศึกษาม่วงบึงแก และราชนาวา สพป.ยโสธร เขต 1 จัดประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษา

 

นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต  1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษในการประชุมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษา ในวันทึ่ 25 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม
ณ  โรงแรมเจพีเอ็มเมอรัลด์ยโสธร จังหวัดยโสธร ซึ่งมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเครือข่าย  ฯ  19 โรงเรียน จำนวน 178 คนเข้าร่วมประชุม เพึ่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางประเมินใหม่ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีทึ่อ้างอิงกับมาตรฐานการศึกษาชาติ จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพประจำปี และรับการติดตามตรวจสอบจากต้นสังกัดและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้