ดร.อำนาท เหลือน้อย ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 จัดโครงการนิทานธรรมะวันพระ กับผอ.เขต (Moral Story with Big Boss)

ดร.อำนาท เหลือน้อย ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 จัดโครงการนิทานธรรมะวันพระ กับผอ.เขต (Moral Story with Big Boss) ตามโครงการวันพระแรก ไปเล่านิทานให้นักเรียนชั้นป.1-ป.3 ที่รร.วัดหนองไผ่ อำเภอสามชุก
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ตามโครงการวันพระที่ 2 ดร.อำนาท เหลือน้อย ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
ไปเล่านิทานธรรมะสอนใจให้แก่นักเรียนชั้นป.6 จำนวน 141 คน รร.อนุบาลเดิมบางนางบวช นักเรียนให้ความสนใจและตั้งใจฟัง ถาม-ตอบปัญหาอย่างมีความสุข ทำให้นักเรียนได้รับทั้งความรู้ มีความสนุกสนาน มีการคิดวิเคราะห์ กล้าคิด กล้าตอบ โดยเฉพาะผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ได้สร้างบรรยากาศที่ดีกับคุณครูและนักเรียนในสังกัด