พิจารณาประเมินโรงเรียนที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone)

วันที่  25  มีนาคม  2562  ณ  ห้องประชุมกันเกรา  สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand  Alone) โดย  นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต  1  มอบหมายให้  นายวันชัย  คำพาวงศ์  รอง  ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1  ทำหน้าที่ประธานการประชุม  ทั้งนี้เป็นการสนองนโยบายของ สพฐ. ที่จะพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ  เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ในระดับโรงเรียนทั่วประเทศ  ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล และรัฐบาล  โดยจะเริ่มจากโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand  Alone) ที่มีความพร้อมหรือมีความจำเป็น ที่จะต้องดำรงอยู่ได้ในปีการศึกษา  2562  สพป.สุรินทร์ เขต 1 จึงจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand  Alone)  เพื่อเป็นข้อมูลและรายงาน  สพฐ.ต่อไป