นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีนายมหันต์ เวทไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคทางจิตเวชที่ส่งผลกระทบต่อการเรียน ๒) เพื่อให้ทราบขั้นตอน กระบวนการให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาด้านการศึกษา และการนดำเนินชีวิตในเบื้องต้น ๓) เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เกิดความเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจากนายธราดล เจริญวีระวงศ์ นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์  และนางสาวอาทิตนันท์ สมิงนิล นักวิชาการสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๖ และคณะเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ครูผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒