สพป.ตรัง เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพครูแกนนำ การอ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย และการเรียนการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพครูแกนนำ การอ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย และการเรียนการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในการจัดการเรียนรู้พัฒนาคุณภาพการอ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย พร้อมทั้งเสริมสร้างให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสามารถพัฒนานวัตกรรม และการเรียนการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ณ ห้องประชุมอันดามัน 3 สพป.ตรัง เขต 2