สพป.พังงา ประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสาวจอมขวัญ  นครไธสง ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานการประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พังงา เพื่อมอบนโยบาย จุดเน้น กรอบแนวคิดการทำงาน และการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.พังงา และสถานศึกษาในสังกัด ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ทั้งนี้ก่อนการประชุมได้มีการเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานที่เน้นคุณธรรมความโปร่งใสให้กับผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมมอบเกียรติบัตรให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ อาทิ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ, รางวัลนวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน, โรงเรียนที่มีผลการประเมินภายนอกจาก สมศ.รอบที่ ๔ ระดับดีเยี่ยม และรางวัลด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ระดับดีเยี่ยม