สพป.ราชบุรี เขต ๒ ประชุมทบทวนและจัดทำแผนขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ

วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น

ดร.สุภาวดี มิสุนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นายวุฒิชัย บุญหล่ำ ดร.อนุนาถ ชื่นจิตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ และบุคลากรในสังกัด ดำเนินการประชุมทบทวนและจัดทำแผนขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมปภัสสรวรพินิจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒