สพฐ. ร่วมกับ บรีส มอบรางวัล โครงการ “บรีสเปิดประสบการณ์ เรียนรู้ เล่น เลอะ นอกห้องเรียน”

วันที่ 26 มีนาคม 2562 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่โรงเรียนและครูผู้ชนะการประกวดโครงการ “บรีสเปิดประสบการณ์ เรียนรู้ เล่น เลอะ นอกห้องเรียน” โดยมี นางสาวดาวเดือน ตรีวิชชุกร ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์ซักผ้าบรีส ผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. และผู้แทนจากผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ซักผ้าบรีส ภายใต้กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จํากัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องประชุม สพฐ. อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ


.
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า ตามที่กลุ่มผลิตภัณฑ์บรีส ภายใต้กลุ่มบริษัทยูนิลิเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จํากัด ได้จัดการประกวดหลักสูตรนอกห้องเรียน ผ่านโครงการ “บรีสเปิด ประสบการณ์เรียนรู้ เล่น เลอะ นอกห้องเรียน” โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการ พัฒนาเด็ก ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม ให้แก่นักเรียน นั้น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรเล็งเห็นความสําคัญของเด็กและจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และส่งเสริมให้โรงเรียนต่าง ๆ ได้จัดกิจกรรม นอกห้องเรียนเพื่อ เสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้แก่นักเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนจะสามารถเข้ามาช่วยพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ด้านการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์ และจะช่วยให้เยาวชนได้เรียนรู้และเกิดความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างลึกซึ้ง


.
“ขอขอบคุณกลุ่มผลิตภัณฑ์บรีสและทุก ๆ องค์กรที่ได้ริเริ่ม และขอให้สานต่อกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ต่อไป อีกเรื่อย ๆ เพื่อเป็นการสนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนาเด็กทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม เพราะเด็ก เป็นทรัพยากรของประเทศที่พวกเราต้องร่วมกันดูแล ไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง หรือองค์กรใด องค์กรหนึ่ง และอยากให้โครงการนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ คุณครูยุคใหม่ เริ่มคิดนอกกรอบจากการหาความรู้ที่มาจากตําราเรียน เป็นการเรียนรู้ในรูปแบบการเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน เพื่อให้เท่าทันต่อยุคศตวรรษที่ 21 เป็นการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างแท้จริง” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว


.
นางสาวดาวเดือน ตรีวิชชุกร ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์ซักผ้าบรีส กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์บรีสภายใต้กลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและ จัดจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนําที่อยู่ร่วมกับสังคมไทยมากว่า 85 ปี และได้ดําเนินโครงการเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งในปีที่ผ่านมาเราได้จัดโครงการ “Outdoor classroom Day” โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งหวัง และผลักดันให้มีการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับเด็กๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็กทั้งทาง ร่างกาย จิตใจ และสังคม และพวกเราเชื่อว่าโรงเรียนคือแม่แบบที่สําคัญที่สุด ด้วยแนวคิดนี้เองในปีนี้ ทางบรีสได้จุดประกายความคิด ริเริ่มโครงการ “บรีสเปิดประสบการณ์เรียนรู้ เล่น เลอะ นอกห้องเรียน” เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็กทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม ซึ่งเป็นโครงการประกวดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ผ่านหลักสูตรปัจจุบันของโรงเรียน และต่อยอดการพัฒนาการเรียนการสอน นอกห้องเรียนด้วยแนวความคิด เรียนรู้ เล่นเลอะ นอกห้องเรียน แบบสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนทั้งทาง ร่างกายและจิตใจ โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรในโรงเรียนระดับประถมศึกษาส่งคลิปวีดีโอหรือรูปถ่าย พร้อมบรรยายรายละเอียดกิจกรรม และประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับจากประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อชิงทุนสนับสนุนการเรียนการสอนในแต่ละภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 400,000 บาท


.
โดยกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วด้วยดี และมีโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 8 โรงเรียน 4 ภูมิภาค ดังนี้ ภาคเหนือ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่ปะ จังหวัดตาก โดยผู้แทนรับมอบ คือ นางกุหลาบ แกมเงิน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแม่ปะ และนางธัญชนก ใหม่จันทร์แดง (ครูเจ้าของกิจกรรม) และรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านผาแดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้แทนรับมอบ คือ นายเกียรติพงค์ อุ่นใจ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านผาแดง และนางพิมพ์ณดา พีรวิชญ์วุฒิกร (ครูเจ้าของกิจกรรม) ภาคกลาง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านลานแหลม (สรนุวัตรราษฎร์อุทิศ) จังหวัดนครปฐม โดยผู้แทนรับมอบ คือ นางอัญชลี เมฆะสุวรรณโรจน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านลานแหลม (สรนุวัตรราษฎร์อุทิศ) และนางสาวสิริหทัย คตหอย (ครูเจ้าของกิจกรรม) และรางวัลรองชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี จังหวัดนครสวรรค์ โดยผู้แทนรับมอบ คือ นายธนาพนธ์ พัฒนประเสริฐกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโคกสามัคคี และนายอธิภัทร ธนาชยานนท์ (ครูเจ้าของกิจกรรม) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวิทยาคาร) จังหวัดอุบลราชธานี โดยผู้แทนรับมอบ คือ นายพินิจ บุดดาลี ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวิทยาคาร) และนางสาวปาริฉัตร พรสุวรรณ (ครูเจ้าของกิจกรรม) และรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ โดยผู้แทนรับมอบ คือ นางรสรินทร์ ดาแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนสระกําแพงวิทยาคม และนางนิธินาถ เรืองนาม (ครูเจ้าของกิจกรรม) และภาคใต้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยผู้แทนรับมอบ คือ นางชไมพร จะระแอ ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลยะรัง และนางนิอารีฟา บินหะยีอารง (ครูเจ้าของกิจกรรม) และรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านบือราแง จังหวัดนราธิวาส โดยผู้แทนรับมอบ คือ นางวิภาพร หมีนหวัง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบือราแง และนางสาวมัสณี เจ๊ะเต๊ะ (ครูเจ้าของกิจกรรม)

ฐิติมา ข่าว