สพป.อุดรธานี เขต ๔ ประชุมทางไกลด้วยระบบ Video Conference “เตรียมการปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑”

สพป.อุดรธานี เขต ๔ ประชุมทางไกลด้วยระบบ Video Conference “เตรียมการปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑”
วันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔ ประชุมทางไกล ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ด้วยระบบ Video Conference “เพื่อเตรียมการปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑” ณ สพป.อุดรธานี เขต ๔ โดยมีข้อราชการเพื่อแจ้งสถานศึกษาในสังกัด ดังนี้
– กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๑. การปรับปรุงหลักสูตร
๒. รายงานผลการประเมินนักเรียนระดับชาติ
– กลุ่มนโยบายและแผน
๑. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายการซ่อมแซมอาคารสิ่งก่อสร้างกรณีประสบภัย
๒. การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา)
– กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑. การอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
๒. โครงการเสริมสร้าง พัฒนาและป้องกันการทำผิดวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
๔. โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปี ๒๕๖๒ หรือ “โครงการคูปองพัฒนาครู”
– กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา
๑. การคุ้มครองช่วยเหลือเด็กนักเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
– กลุ่มบริหารงานบุคคล
๑. การเลื่อนเงินเดือน
– กลุ่มอำนวยการ
๑. การดูแลอาคารสถานที่
– กลุ่ม DLICT
๑. การจัดการเรียนการสอน ด้วย NEW DLTV
– กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
๑. เอกสารการเบิกจัดซื้อจัดจ้าง
จากนั้น เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔ พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมทางไกลจาก สพฐ. เรื่อง ระบบประชุมทางไกลในองค์กร ณ ห้องประชุมภูพระบาท สพป.อุดรธานี เขต ๔