ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอ Thailand Tormorrow คนรุ่นใหม่ทำความดีเพื่อสังคม

ด้วย กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้จัดประกวดคลิปวิดีโอ Thailand Tormorrow คนรุ่นใหม่ทำความดีเพื่อสังคม ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ตามรายละเอียดเอกสารแนบ