สพม.สงขลา สตูล ประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ครั้งที่ 3/ 2566

นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล เป็นประธานการประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ครั้งที่ 3/ 2566 เพื่อพบปะ ชี้แจงถึงนโยบาย ประเด็นปัญหา รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน เพื่อให้การดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ด้วยความร่วมมือกันของทุกกลุ่มงานในสังกัด สพม.สงขลา สตูล วันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมวิบูลรัก สพม.สงขลา สตูล