โรงเรียนธรรมโฆสิต “เลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566”

โรงเรียนธรรมโฆสิต จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566 เพื่อคัดเลือกนักเรียนผู้นำที่จะช่วยพัฒนาโรงเรียนให้ก้าวหน้า ช่วยส่งเสริม ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม ความเป็นประชาธิปไตย โดยมีผู้สมัคร 2 พรรค คือ นางสาวอลิสรา รุ่งเรือง (หมายเลข1 พรรคเพื่อเธอ) และนายพงศกร สุวรรณศิลป์ (หมายเลข 2 พรรคใจไว้ที่พี่) ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า หมายเลข 1 พรรคเพื่อเธอ ชนะการเลือกตั้ง ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งมีนโยบายส่งเสริมวินัยเชิงบวกในการส่งเสริมกิจกรรมห้องเรียนสีขาว และสานสัมพันธ์ด้วยกีฬาต้านยาเสพติด