สพม.37 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 สำหรับโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง

++++นางวิลาวัณย์  ไชยธรรม รอง ผอ. รักษาราชการแทน ผอ. สพม.37 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดที่มีอัตราการแข่งขันสูง เพื่อตรวจสอบการดำเนินการรับนักเรียน ตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในโรงเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 25 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน และโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน อนึ่ง สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด สพม.37 เขตพื้นที่จังหวัดแพร่ นายวันชัย  คำแห้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมคณะ ออกตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสำหรับการรับนักเรียนของโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ และโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ เพื่อสร้างความเข้าใจให้ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชน รวมถึงเจ้าพนักงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง